Tagalog(タガログ語)

Mga Klase sa pag-aaral ng salitang hapon para sa mga dayuhan.
Grupo Boluntaryo tutulungan karg matuto ng salitang hapon.
Halinang mag-aral matuto at malibang!

ATSUMARE NIHONGO HIROBA     URL:http://www.ye4.fiberbit.net/chipo/


Araw at Oras

Tuwing
Martes 
Simula 2:00p.m.hanggang3:30p.m.

Tuwing
Biyernes
Simula 10:00a.m.hanggang11:30a.m.

Lugar

Sakuragaoka Shimin Center

3-44-13 Sakuragaoka Higashi-Yamato City

Fees

(¥200)per month for teaching materials

 

NIHONGO NO KAI     URL:http://nihongonokai.web.fc2.com
 

Araw at Oras

Tuwing
Huwebes

Simula 10:00a.m.hanggang12:00a.m.

Lugar

Nangai Kominkan
Kuwarto numero 204
5-32 Nangai Higashi Yamato shi

Fees

(¥200)per month for teaching materials


NIHONGO TOMONO KAI     URL:http://tomonokai00.web.fc2.com      
 

Araw at Oras

Tuwing
Sabado

Simula 1:30p.m.hanggang3:30p.m.

Lugar

Chuo Toshokan
Audio-visual room 2F
3-930 Chuo Higashi Yamato shi

Fees

(¥200)per month for teaching materials


Tumawag sa:"CHIIKISHINKO KA"563-2111(Extension 1711)para sa mga cletalye.